Općenito

Radi potpunog razumijevanja načina i svrhe objavljivanja službenih NFT-ova, neophodno je bilo
napraviti detaljnu kategorizaciju. Ova kategorizacija služi kao temeljni
pravilnik koji propisuje prava i obveze, kako za autore, tako i za vlasnike (kolekcionare) Official
Digital Freemasonry NFT’s. Zato pažljivo i sa strpljenjem pročitajte ovaj “pravilnik” jer smo sigurni
da će te pronaći nešto vrijedno za sebe ili za vašu Ložu. Pa krenimo redom:

Tko izdaje Official Digital Freemasonry NFTs?

Odgovor na ovo pitanje je regulirano i točno propisano temeljnim dokumentom “Digital
Freemasonry – Declaration on Foundation and Fundamental Principles” u dijelu pod nazivom
“Regularnost i digitalni alati”, a sam dokument i više informacija možete pronaći na https://declaration.digitalfreemasonry.com
Deklaracijom je propisano da objavljivanje službenih NFT-ova mogu obavljati:

 1. Official Digital Freemasonry Community (ODFC) i/ili
 2. Libertas 5775 LLC
  Emitovanje službenih NFT-ova omogućeno je uz prethodno odobrenje od strane ODFC i/ili
  Libertas 5775 LLC slijedećim organaizacijama, ali uz prethodno ishodovanje certifikata, i to:
 3. Ložama;
 4. Velikim ložama;
 5. Slobodno zidarskim Asocijacijama i
 6. Pojedincima (braći i profanima).

Napomena: Ako želite ishodovati certifikat za vas osobno, za vašu Ložu ili Veliku ložu kontaktirajte
nas na službenu e-mail adresu: support@masonic-passport.com

Način prodaje/kupovine službenih NFT-a?
NFT se mogu isključivo kupiti na službenom Marketplace-u (https://nft.digitalfreemasonry.com).
Način plaćanja je moguće izvršiti:

 1. ETH crypto valutom – (u skoroj budućnosti samo sa LIBERTAS 5775 tokenom) i
 2. FIAT – Kreditnom karticom.
  Način prodaje/kupovine:
 3. Aukcije i
 4. Javno tržište.
  (1) Za kreiranje NFT-a putem aukcija odredit će se početna cijena NFT-a, vrijeme početka i
  trajanja aukcije. Nakon isteka aukcije vlasnikom NFT-a postaje kupac koji je ponudio
  najvišu cijenu.
  (2) Svaka certificirana Loža, Velika Loža, Slobodno zidarska asocijacija ili pojedinac mogu
  ulistati i ponuditi na prodaju vlastite NFT-eve. Pri tome da sami određuju cijenu te vrijeme
  isteka ponude.
  Što dobiva certificirana Loža, Velika Loža, Slobodno zidarska asocijacija ili pojedinac?
 5. Pravo na zaradu od prodaje NFT-a;
 6. Pavo na korištenje “Initiation Tool” alata za službeni proces digitalne inicijacije (izuzev
  “pojedinca”)

Raspodjela profita od prodaje službenih NFT-a?
Raspodjela profita je namijenjena isključivo:

 1. Svakom vlasniku službenog NFT-a (CLASS -A4) iz kolekcije “Founder of Digital Freemasonry”;
 2. Svakoj certificiranoj Loži, Velikoj Loži, Slobodno zidarskoj asocijaciji ili pojedincu i
 3. Vlasniku Official Digital Freemasonry Tokena “LIBERTAS 5775”.
  Raspodjela profita se odvija po točno definiranim pravilima, koja se odnose na to tko ima pravo na
  profit (dividendu) od koje CLASS-e službenih NFT-a, te u kojem postotku ostvaruje profit
  (dividendu) od ukupno prodane vrijednosti NFT-a i to:
 4. Vlasnik službenog NFT-a (CLASS -A4) iz kolekcije “Founder of Digital Freemasonry” ostvaruje
  direktnu dividendu od svakog prodanog NFT-a iz CLASS-e: G-1, G-2, G-3 i G4, u visini od
  70% od ukupne prodane vrijednosti NFT-a. Također, ostvaruje i dividendu u visini od 30% od
  svih prodanih NFT-a iz CLASS-e: E1, E2 i E3.
 5. Svaka certificirana Loža, Velika Loža i Slobodno zidarska asocijacija ostvaruje profit od svakog
  prodanog NFT-a čiji je autor, a može emitirati vrstu NFT-a iz slijedeće CLASS-e: E1, E2, E3, F1,
  F2, F3 i G5 u visini od 50% od ukupne prodane vrijednosti NFT-a.
 6. Svaki certificirani pojedinac (brat ili profani) ostvaruje profit od svakog prodanog NFT-a čiji je
  autor, a može emitirati vrstu NFT-a iz slijedeće CLASS-e: G6 u visini od 50% od ukupne
  prodane vrijednosti NFT-a.
 7. Svaki vlasnik (holder) Official Digital Freemasonry Tokena “LIBERTAS 5775” ostvaruje direktnu
  dividendu od svakog prodanog NFT-a iz CLASS-e: D1, D2, D3, F1, F2 i F3 u visini od 70% od
  ukupne prodane vrijednosti NFT-a. Također, ostvaruje i dividendu u visini od 30% od svih
  prodanih NFT-a iz CLASS-e: G5 i G6.
  Raspodjela profita od svakog prodanog službenog NFT-a odvaja se za:
 8. Između 10% i 20% – za humanitarne svrhe (zavisi iz koje CLASS-e)
 9. 10% – tim (za razvoj i marketing)
 10. 5% – likvidnost Liberts5775 tokena (spriječavanje inflacije vrijednosti tokena

Napomena: Iz ovog pravila je izdvojena u cijelosti CLASS – A, osim ako nije posebno drugačije
navedeno za određenu kolekciju iz ove klase NFT-a.

Kategorije i podkategorije službenih NFT-a

NFT CLASS – A

 • CLASS – A1 – Ukupno 33 NFT-a – Tema: Deklaracija o utemeljenju WUSGL LIBERTAS 5775
 • CLASS – A2 – Ukupno 123 NFT-a – Tema: Utemeljitelji Digitalne Masonerije (Indiegogo)
 • CLASS – A3 – Ukupno 33 NFT-a – Tema: Deklaracija o utemeljenju Digitalne Masonerije
 • CLASS – A4 – Ukupno 333 NFT-a – Tema: Utemeljitelji Digitalnog Slobodnog zidarstva (NFT)

NFT CLASS – B:

 • CLASS – B1 – Apoen: 1 – Tema: Investitorski NFT
 • CLASS – B2 – Apoen: 5 – Tema: Investitorski NFT
 • CLASS – B3 – Apoen: 10 – Tema: Investitorski NFT
 • CLASS – B4 – Apoen: 50 – Tema: Investitorski NFT
 • CLASS – B5 – Apoen: 100 – Tema: Investitorski NFT
 • CLASS – B6 – Apoen: 200 – Tema: Investitorski NFT
 • CLASS – B7 – Apoen: 300 – Tema: Investitorski NFT
 • CLASS – B8 – Apoen: 400 – Tema: Investitorski NFT
 • CLASS – B9 – Apoen: 500 – Tema: Investitorski NFT

NFT CLASS – C:

 • CLASS – C1 – NFT se izdaje na zahtjev – Tema: Član ”Official Digital Freemasonry Community”
 • CLASS – C2 – NFT se izdaje na zahtjev – Tema: Ambasador – Bronze
 • CLASS – C3 – NFT se izdaje na zahtjev – Tema: Ambasador – Silver
 • CLASS – C4 – NFT se izdaje na zahtjev – Tema: Ambasador – Gold

NFT CLASS – D:

 • CLASS – D1 – NFT se izdaje na zahtjev – Tema: Verificirani Masonski Pasoš – Anonimni
 • CLASS – D2 – NFT se izdaje na zahtjev – Tema: Verificirani Masonski Pasoš – Ime i prezime
 • CLASS – D3 – NFT se izdaje na zahtjev – Tema: MasonskI Pasoš

NFT CLASS – E:

 • CLASS – E1 – Broj NFT je neograničen – Tema: Logo i slogan Asocijacije
 • CLASS – E2 – Broj NFT je neograničen – Tema: Logo i slogan Velike Lože
 • CLASS – E3 – Broj NFT je neograničen – Tema: Logo i slogan Lože

NFT CLASS – F:

 • CLASS – F1 – Broj NFT je neograničen – Tema: Stupnjevi od 1 do 3
 • CLASS – F2 – Broj NFT je neograničen – Tema: Stupnjevi od 4 do 33
 • CLASS – F3 – Broj NFT je neograničen – Tema: Stupnjevi do 99

NFT CLASS – G:

 • CLASS – G1 – Broj NFT je neograničen – Tema: Ritualna simbolika
 • CLASS – G2 – Broj NFT je neograničen – Tema: Simbolika rada (alati)
 • CLASS – G3 – Broj NFT je neograničen – Tema: Istaknuti članovi (iz povijesti)
 • CLASS – G4 – Broj NFT je neograničen – Tema: Istaknuti događaji (iz povijesti)
 • CLASS – G5 – Broj NFT je neograničen – Tema: Autorska djela (Velikih loža, Loža i Asocijacija)
 • CLASS – G6 – Broj NFT je neograničen – Tema: Autorska djela (pojedinci)